Meditation on Bhaktivinoda Thakura pranama mantra

by Chaitanya CharanJune 27, 2014


namo bhaktivinodaya sac-cid-ananda namine

gaura shakti svarupaya rupanuga varaya te

About The Author
Chaitanya Charan